FAQ

Pellentesque odio aliquam vitae amet, elementum at urna facilisis purus, integer nam libero pharetra viverra et dolor tellus, eget commodo tellus tempus vitae.

Ofte stillede spørgsmål

Vi investerer primært i børsnoterede aktier og udgangspunktet er globalt. Vi har mulighed for at have kontanter eller investere i obligationer, hvis vi ikke kan finde aktier, der er attraktivt prissat.

Vi kan ikke investere for lånte midler og vi kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Se mere på undersiden Strategi.

Mindste investering er 750.000 kroner. Ønsker du at investere, skal du udfylde en købsblanket med oplysninger om dig selv, samt – hvis du investerer via et selskab – oplysninger om selskabet. Vi har også pligt til at indsamle ID-dokumentation. Desuden skal du udfylde en risikoerklæring, hvor du erklærer, at være bekendt med, at der er risiko ved at investere i aktier og obligationer. Købsblanket og risikoerklæring kan du få tilsendt, ved at sende en mail til info@juulvalueinvest.dk.

Dernæst er det blot at overføre pengene til vores konto. Har vi egne aktier til salg, kan købet gennemføres umiddelbart. Hvis ikke, er der nogle dages ekspeditionstid.

Efter indbetaling vil du modtage en handelsnota med angivelse af, hvilken kurs, du køber til, samt hvor mange aktier, du køber eller tegner. Notaen vedlægges dokumentation for beregning af købskursen (indre værdi pr. aktie uden tillæg). Efterfølgende vil du også modtage en bekræftelse fra vores revisor på optagelse i selskabets ejerbog.

Finanstilsynet kræver, at man mindst investerer modværdien af 100.000 euro, når en alternativ investeringsfond (som Juul Value Invest) ikke har en såkaldt markedsføringstilladelse. En markedsføringstilladelse kræver en meget omfattende administrativ byrde, som ville påføre selskabet – og dermed investorerne – betydelige omkostninger.

Juul Value Invest har en tilbagekøbsforpligtelse, som betyder, at aktionærer indenfor 11 hverdage, kan sælge aktier tilbage til selskabet – dog med et fradrag på én procent til at dække kursrisici og handelsomkostninger. Ønsker en anden aktionær, at købe aktierne, bortfalder fradraget. Tilbagekøbsforpligtelsen er begrænset af visse regler i selskabsloven, som vi er forpligtet til at leve op til.

Nej, ikke som du kender det i almindelig tale, selvom formålet er det samme; at investere hos en forvalter for at opnå et godt afkast. Juul Value Invest er et investeringsselskab, og ved investering bliver man aktionær i selskabet på lige fod med nuværende aktionærer.

Vi investerer primært i børsnoterede aktier og udgangspunktet er globalt. Vi har mulighed for at have kontanter eller investere i obligationer, hvis vi ikke kan finde aktier, der er attraktivt prissat.

Vi kan ikke investere for lånte midler og vi kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Se mere på undersiden Strategi.

De faste omkostninger til forvaltning udgør to promille af selskabets egenkapital pr. kvartal. Derudover er der et præferenceudbytte (bonus) på 15 procent af den del af afkastet, der overstiger otte procent pr. år. Bonus opgøres årligt pr. ultimo år. Vi opererer med stigende vandmærke, hvilket betyder, at grænsen for bonus stiger otte procent om året fra seneste bonus. Bliver afkastet således 12 procent i det første år efter senest udbetalte bonus, vil bonus udgøre 15 procent af forskellen mellem afkastet på 12 procent og grænsen for bonus på otte procent – eller 15 procent af fire procent – svarende til 0,6 procent.

Forvaltningsomkostningerne beregnes efter, at øvrige omkostninger som handelsomkostninger, gebyrer, revision med videre er fratrukket. Det er derfor i forvalters interesse, at have så lave omkostninger som muligt – akkurat som de øvrige aktionærer.

Omkostninger til husleje, kontorhold, rejser med videre, er indeholdt i de faste omkostninger til forvaltning. Derudover er der diverse mindre driftsomkostninger, som eksempelvis revision og generalforsamling.

Man kan investere almindelige frie midler, midler via virksomhedsordningen, selskabsmidler samt pensionsmidler.

Hvis man ønsker, at investere pensionsmidler, skal pensionsformuen, i den ordning man investerer fra, minimum være på 2,7 millioner kroner, for at man kan investere 750.000 kroner. Det skyldes, at der er regler for, hvor stor en andel af pensionen, man må investere i ét selskab. Dette gælder desværre, selvom vi jo underliggende spreder investeringen på mange positioner og dermed reducerer risikoen.

Juul Value Invest er et såkaldt investeringsselskab, hvilket betyder at selskabet er skattefrit, bortset fra udbytteskat på de udbytter, vi modtager fra vores investeringer. Derimod bliver afkast beskattet hos den enkelte aktionær alt efter, hvilke midler, man har investeret.

For aktionærer, der har investeret almindelige frie midler, bliver afkastet beskattet som aktieindkomst. Afkastet bliver såkaldt lagerbeskattet, hvilket betyder, at der skal betales skat hvert år af årets afkast. Tab kan fremføres til modregning i aktieindkomst i kommende år.

Aktionærer, der har investeret via selskab, bliver beskattet med selskabsskat.

Aktionærer, der har investeret pensionsmidler, betaler PAL-skat som for øvrige pensionsinvesteringer.